Vandaag besteld? Morgen al ophalen     Zelf bezorgdatum kiezen     Direct uit kwekerij geleverd    

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP

Artikel 1: Definities

 1. Ilexwinkel en Ilexwinkel.nl zijn domein- en/of handelsnamen die gevoerd worden door Ilex Concepts B.V. (KvK nr. 81089112    , zaak doende te (2771 BN) Boskoop aan de Reijerskoop 321, die in deze algemene voorwaarden wordt aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper (of consument, indien het een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan Ilexwinkel een rente verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de vervaldag van de factuur, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is.
 7. Voorts is de wederpartij verschuldigd alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door Ilexwinkel worden gemaakt, om nakoming van de betalingsverplichting van de wederpartij te bewerkstelligen. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen geacht te zijn minimaal 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van Ilexwinkel om hogere werkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestellingen binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanhouding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt: “af kwekerij/fabriek/winkel/magazijn. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te wijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijke Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper tot koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bewaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper door schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 15: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van vijf kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18: Forumkeuze Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

Online aankoop

Waarom gebruiken we jouw persoonsgegevens?
* We gebruiken jouw persoonsgegevens om jouw aankoop online op ilexwinkel.nl te beheren, door jouw bestellingen en retourzendingen te verwerken via onze onlinediensten en om je te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van jouw items.
* We gebruiken jouw persoonsgegevens om jouw betalingen te beheren.
* We gebruiken ook jouw gegevens om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen.
* Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je te identificeren en om jouw wettelijke leeftijd voor online shopping te valideren en om jouw adres te bevestigen met externe partners.
* We willen je verschillende alternatieve betaalmethoden aanbieden en analyseren jouw gegevens om uit te vinden welke alternatieve betaalmethoden voor je beschikbaar zijn, met inbegrip van jouw betalingsgeschiedenis.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
* bestelgegevens

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van de bovengenoemde diensten. Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan bedrijven om jouw adres te valideren, aan onze communicatieafdeling om je een bestelbevestiging te sturen, aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van jouw bestelling, aan betalingsdienstaanbieders voor jouw betaling, aan kredietinformatiebureaus en incassobureaus.
Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangende ondernemingen een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om jouw bestelling bij ilexwinkel.nl te verwerken en leveren.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens zolang je een actieve klant bent.

Direct marketing

Waarom gebruiken we jouw persoonsgegevens?
We gebruiken jouw persoonsgegevens om je marketingaanbiedingen, informatie-enquêtes en uitnodigingen te kunnen sturen via e-mails, tekstberichten, telefoongesprekken en de post.
Om jouw ervaring met ilexwinkel.nl te optimaliseren, voorzien we je van relevante informatie, bevelen we producten aan, sturen we je herinneringsberichten over producten die zich nog in jouw winkelmandje bevinden en sturen we je gepersonaliseerde aanbiedingen. Al deze geweldige diensten zijn gebaseerd op jouw vorige aankopen, waar je op geklikt hebt en informatie die je ons verstrekt hebt.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens, zoals adres, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer
* geslacht (als je ervoor kiest om dit met ons te delen)
* hoe je door de site hebt genavigeerd en waar je op hebt geklikt

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing. We zullen jouw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten ilexwinkel.nl voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming wanneer je instemt met direct marketing.

Het recht om jouw toestemming in te trekken:
Je hebt het recht om op elk moment jouw toestemming in te trekken voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing.
Wanneer je hiervoor kiest, is ilexwinkel.nl niet in staat om je verdere direct marketing aanbiedingen of informatie te sturen op basis van jouw toestemming.

Indien je geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kun je:
* de instructies volgen in elke marketingmail

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens voor direct marketing totdat je jouw toestemming intrekt.
Met betrekking tot e-mail marketing, beschouwen we je als een inactieve klant als je het afgelopen jaar geen e-mail hebt geopend. Na deze tijdsperiode worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

PRIVACYVERKLARING COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als je onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

Hoe gebruiken we cookies?
Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om je te voorzien van relevant marketingmateriaal.
Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina’s verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.

We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat wij je marketingmateriaal in andere sites/kanalen kunnen geven.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verbinden jouw cookie ID met de persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot jouw bezoek of bestelling.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
We verbinden alleen cookies met jouw persoonsgegevens wanneer je een bestelling plaatst.
Als je een bestelling plaatst, is de juridische grondslag gebaseerd op de noodzaak voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
ilexwinkel.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet. Je kunt cookies eenvoudig via de browser van jouw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder “Help” in je browser. Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar jouw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, krijg je geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site.

Lees a.u.b. onze volledige privacyverklaring.

KLANTENSERVICE

Waarom gebruiken we jouw persoonsgegevens?
We gebruiken jouw persoonsgegevens om jouw vragen te beantwoorden, om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en social media.
We kunnen ook contact met je opnemen als er een probleem is met jouw bestelling.

 Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken alle gegevens die je aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieën:
* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* geboortedatum
* betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
* kredietinformatie
* bestelgegevens
* alle correspondentie op dit gebied

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
De gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de noodzaak tot uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ilexwinkel.nl en/of de noodzaak tot behartiging van voor ons gerechtvaardigde belangen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens in verband met telefoon en e-mail logs en correspondentie 100 dagen en jouw gegevens in verband met casemanagement 12 maanden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van de noodzaak tot uitvoering van onze overeenkomst:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die is gebaseerd op de noodzaak tot uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ilexwinkel.nl. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die is gebaseerd op de noodzaak tot behartiging van voor ons gerechtvaardigde belangen.
ilexwinkel.nl zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces, die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

PRIVACYVERKLARING NALEVING AVG

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken jouw persoonsgegevens om de wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken en besluiten van autoriteiten na te leven. Dit omvat het gebruik van jouw persoonsgegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en verifiëren teneinde de boekhoudregels na te leven.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* klantnummer
* ordernummer
* naam
* postadres
* transactiebedrag
* transactiedatum

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Jouw gegevens worden gedeeld binnen ilexwinkel.nl. We delen jouw persoonsgegevens met IT-bedrijven die oplossingen voor boekhoudsystemen bieden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor ilexwinkel.nl om aan haar wettelijke verplichting te doenl

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens overeenkomstig de boekhoudregels in Nederland

VOORKOMING MISBRUIK EN MISDAAD

Waarom gebruiken we jouw persoonsgegevens?
We gebruiken jouw persoonsgegevens voor schadepreventie-management door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen.
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om misbruik van onze onlinediensten, schade en fraude te voorkomen en te onderzoeken, door onlinewinkelgedrag te analyseren.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
* klantnummer
* bestelgeschiedenis
* leveringsinformatie
* betalingsgeschiedenis

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden.
Incidenten en fraude kunnen worden gedeeld met verzekeringsmaatschappijen, gerechtelijke autoriteiten of lokale en globale wetshandhavingsinstanties om onderzoeken te kunnen voltooien. Houd er rekening mee dat dergelijke ontvangers een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verwerking van jouw persoonsgegevens om misbruik van onze diensten te voorkomen, is gebaseerd op de noodzaak voor uitvoering van onze overeenkomst met jou. Bij misbruik kan onze dienstverlening aan jou in gevaar komen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is om potentiële fraude en andere overtredingen te voorkomen en/of te rapporteren.

Jouw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die is gebaseerd op de noodzaak voor uitvoering van de overeenkomst door ilexwinkel.nl door contact met ons op te nemen via [email protected]. Jouw account wordt dan verwijderd en we zullen onze diensten niet langer aan je kunnen verlenen.

PRIVACYVERKLARING VERBETERING EN ONTWIKKELING

Waarom gebruiken we jouw persoonsgegevens?
We gebruiken gegevens om onze diensten, producten en systemen te evalueren, ontwikkelen en verbeteren voor al onze klanten. Daartoe zullen we jouw gegevens niet op individueel niveau analyseren.
We voeren een analyse uit om onze diensten gebruikersvriendelijker te maken, zoals het wijzigen van de gebruikersinterface om de informatiestroom te vereenvoudigen of om functies te benadrukken die vaak gebruikt worden door onze klanten in onze digitale kanalen en om IT-systemen te verbeteren teneinde de veiligheid voor onze bezoekers en klanten in het algemeen te vergroten.
De analyse wordt ook gebruikt om de logistieke goederenstroom te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren, door aankopen, voorraden en leveringen te voorspellen alsook onze resourcecapaciteit vanuit duurzaamheidsoogpunt door het stroomlijnen van de inkoop en planning van leveringen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om ons productassortiment te verbeteren.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als je ervoor hebt gekozen dit met ons te delen:
* klantnummer
* geboortedatum
* geslacht
* land

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als je een aankoop hebt gedaan:
* bestelgeschiedenis
* leveringsinformatie
* betalingsgeschiedenis

We verwerken ook de volgende categorieën persoonsgegevens met betrekking tot cookies:
* klikgeschiedenis
* navigatie- en browsegeschiedenis

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van de bovengenoemde diensten. We maken gebruik van Google Analytics om het onlinegedrag van onze klanten in het algemeen te analyseren. Google Analytics is door ons privacyvriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben bovendien een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verwerking van jouw persoonsgegevens, om onze diensten en producten te ontwikkelen en verbeteren, is gebaseerd op de noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens zolang je een actieve klant bent. Je wordt een inactieve klant een jaar na jouw laatste activiteit bij ilexwinkel.nl.

Jouw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die gebaseerd is op de noodzaak voor ilexwinkel.nl om onze overeenkomst uit te voeren, door contact met ons op te nemen via [email protected] Jouw account wordt dan verwijderd en we zullen onze diensten niet langer aan je kunnen verlenen.